Zum Hauptinhalt springen
Über uns

Verband

Auf einer Demonstration trägt ein Mann bei Sommerwetter eine größe Fahne mit dem Ist-Gleich-Zeichen des Logos des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, auf der Fahne steht: Parität.
Der Paritätische im Portrait: Unsere Werte, unsere Aufgaben, unsere Mitglieder, unsere Strukturen.

O zwiazku

KIM JESTESMY?
Masowe bezrobocie, ubóstwo, niedostatek mieszkań, cięcia w sieci zabezpieczenia socjalnego – społeczeństwo przemysłowe przeżywa głęboki kryzys. Jego skutki odczuwają w Niemczech miliony ludzi. Zakłócona jest równowaga społeczna. Dlatego też - bardziej niż kiedykolwiek przedtem - PARYTETOWY ZWIĄZEK SOCJALNY występuje na rzecz osób socjalnie defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. PARYTETOWY ZWIĄZEK SOCJALNY jest federacją ruchów społecznych. Podobnie, jak jego organizacje członkowskie kieruje się ideałami sprawiedliwości społecznej: równości szans, prawem każdego człowieka do życia w godności i do swobodnego rozwoju własnej osobowości.

PARYTET – ZASADA RÓWNOŚCI SZANS
Idea równości wszystkich – idea parytetu – jest ideą  o podstawowym znaczeniu dla związku. PARYTETOWY ZWIĄZEK SOCJALNY określa się jako solidarnościowa wspólnota najróżniejszych, samodzielnych inicjatyw, organizacji i placówek, reprezentujących szerokie spektrum pracy socjalnej. Są z nami na przykład Związek Socjalny VdK, Związek Robotników – Samarytan, Solidarność Ludowa, Zakon Dobrych Templariuszy IOGT, Niemieckie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, wspólnoty antropozoficzne, ale również organizacje takie, jak Związek Samotnie Wychowujących Ojców i Matek, Niemiecki Związek Ochrony Dzieci, Pro Familia, domy interwencji kryzysowej dla kobiet, organizacje migrantów, inicjatywy bezrobotnych i bardzo wiele grup samopomocowych. Wszystkie one znajdują pod parasolem PARYTETOWEGO ZWIĄZKU SOCJALNEGO równe szanse rozwoju i realizacji własnych koncepcji pracy socjalnej – o ile tylko akceptują zasady związku: niezbędnym bowiem fundamentem rozwoju pracy socjalnej są dla PARYTETOWEGO ZWIĄZKU SOCJALNEGO demokratyczne przekonania, tolerancja i otwartość.

TRADYCJA W PARZE Z POSTĘPEM
Związek stara się o zapewnienie pluralizmu usług społecznych i placówek socjalnych. Wspiera on zarówno tradycyjne formy pracy socjalnej, jak i ruchy progresywne, inicjujące przemiany społeczne. Dla PARYTETOWEGO ZWIĄZKU SOCJALNEGO pluralizm jest jedną z podstaw kształtowania polityki społecznej oraz rozwoju socjalnych organizacji pozarządowych.

ISTOTNA ROLA ZAANGAŻOWANIA OBYWATELSKIEGO
W systemie wartości związku szczególne miejsce zajmuje wspieranie zaangażowania obywatelskiego, wolontarystycznej pracy socjalnej i pomocy dla samopomocy – kluczowych cech socjalnych organizacji pozarządowych. Poprzez rzecznictwo socjalne PARYTETOWY ZWIĄZEK SOCJALNY wypracował sobie w ciągu ostatnich dziesięcioleci szczególną pozycję wśród organizacji parasolowych. Związek identyfikuje problemy społeczne a następnie wpływa na kształtowanie polityki socjalnej i społecznej w sposób umożliwiający usuwanie przyczyn defaworyzacji. Na społeczną rozpoznawalność związku wpływają przede wszystkim opracowywane przezeń regularnie raporty o ubóstwie i koncepcje polityki społecznej.

DUŻY, LECZ NIE ZBYT DUŻY
Założony po pierwszej wojnie światowej, początkowo jako doraźny sojusz organizacji pozarządowych prowadzących szpitale, związek rozwinął się stopniowo w czołową federację socjalnych organizacji pozarządowych, zrzeszającą ponad 9 tysięcy organizacji członkowskich. PARYTETOWY ZWIĄZEK SOCJALNY stał się tym samym największą federacją inicjatyw samopomocowych w sferze socjalnej i ochrony zdrowia. Związek jest dostatecznie duży, aby dysponował siłą, potrzebną do realizacji postulatów podnoszonych przez organizacje członkowskie. Rozmiary związku nie przekraczają zarazem progu, uniemożliwiającego postrzeganie i kierowanie się potrzebami swoich organizacji członkowskich. Gotowość do dialogu i współpracy, tak ważna w życiu wewnątrzzwiązkowym, charakteryzuje również relacje PARYTETOWEGO ZWIĄZKU SOCJALNEGO z pozostałymi „parasolami” socjalnych organizacji pozarządowych. Współpraca z nimi odbywa się między innymi w ramach Federalnej Wspólnoty Roboczej Socjalnych Organizacji Pozarządowych. Oprócz tego związek reprezentuje swoje organizacje członkowskie wobec polityki i administracji, między innymi w gremiach takich, jak komisje ds. pomocy młodzieży i w ramach organizacji, na forum których dyskutowana i współkształtowana jest polityka społeczna: Niemieckiego Stowarzyszenia Opieki Publicznej i Prywatnej, Federalnej Wspólnoty Roboczej ds. Rehabilitacji, Wspólnoty Roboczej Pomoc dla Młodzieży i innych. Ponadto PARYTETOWY ZWIĄZEK SOCJALNY angażuje się w prace organizacji specjalistycznych, takich, jak Niemieckie Zrzeszenie Szpitali, Federalna Wspólnota Robocza Zakładów Aktywizacji Zawodowej Niepełnosprawnych, Naczelna Placówka Zapobiegania Uzależnieniom czy też Kuratorium Niemieckiej Pomocy dla Osób Starszych.

SERWIS DLA ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH
Istotną cechą PARYTETOWEGO ZWIĄZKU SOCJALNEGO są usługi na rzecz organizacji członkowskich. Obejmują one poradnictwo merytoryczne, prawne i organizacyjne oraz pomoc przy finansowaniu projektów. Oferta związku obejmuje ponadto szeroką gamę przedsięwzięć z zakresu szkoleń, dokształcania i kształcenia ustawicznego: studia, kursy i seminaria zarówno dla pracowników etatowych jak i wolontaryjnych.